28مهر 1396

هیات مدیره دوره هشتم

روح اله وکیلی

ریاست کانون

بهروز رستمی

نایب رئیس

کیومرث سپهری

بازرس

رضا سنجابی

منشی

شهاب تجری

عضو اصلی

سید مهدی موسوی

علی البدل

محدرضا احمدی

علی البدل

فریبرز انسانی مهر

علی البدل